บัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 12)
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
ณ ห้อง 252 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจัดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
คือ
รองศาสตราจารย์ ดร. เจียรนัย เล็กอุทัย
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต
บรรยายเรื่อง “แนวทางการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย”

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัษร ถิระสาโรช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตือ จำกัด
บรรยายเรื่อง “How to be smart in presentations”