ขอแสดงความยินดีกับ

นางกัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ “Outstanding Poster Award: Excellent” การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561