บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาชีวเวชศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science and Doctor of Philosophy Program in

Biomedical Sciences (International Program)

เปิดรับสมัคร  1 มกราคม – 15 มีนาคม 2561

 

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=65