หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ครั้งที่ 11)

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต