ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

2. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า  Impact    Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559)