ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จิราภรณ์  คุ้ยทรัพย์ กับรางวัล ครูดีเด่น ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2560

และ  นายนันทวัฒน์  โฆษา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำงานบัณฑิตศึกษา กับรางวัล บุคลากรดีเด่น ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2560