บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 623/1 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Doc1SEminar announcement 2017