การตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

        วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 420/1 ชั้น 4 อาคารปิยชาติ   คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต