คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ.

ห้องบรรยาย 614  ชั้น 6 อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต