บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 10)

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2560 ณ. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา