หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

การให้บริการ หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

1. การทดสอบและเสริมสมรรถภาพร่างกาย (Fitness training)

 • ทำการฝึกและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
 • ทำการฝึกและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชนิดกีฬา
 • การฝึกพร้อมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญดูแล
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่มีเฉพาะเจาะและมีความปลอดภัย
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับบุคคลทั่วไป

2. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Motion analysis)

 • ทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
 • ทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • ทำการวิเคราะห์เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพในแต่ละชนิดกีฬา

3. กายภาพบำบัดการกีฬา (Sports physical therapy)

 • ทำการป้องกัน และตรวจประเมินการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญทางการกีฬา
 • ทำการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
 • มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เฉพาะเจาะจงหลังได้รับการบาดเจ็บ