พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560