บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท Toshiba Carrier

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท Toshiba Carrier เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559