บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานสำนักงานบริหารทรัทย์สิน และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานสำนักงานบริหารทรัทย์สิน และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559