ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท บิกโจ

ณ TU Dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560