ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ หลังจากตรวจสุขภาพประจำปีแก่
พนักงานบริษัท นูตริเคมส์ จ. ปทุมธานี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560