ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท DP. Survey กทม. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560