ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง ร.ร.แก้วนิมิตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560