ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี
วันที่ 9 ตุลาคม 2560