ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560