ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบรรจบรักษ์ โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560