ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา
และโรงเรียนทองพูลอุทิศ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560