ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพ

จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร เร็วๆนี้

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท-โรงงาน

 

ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน