หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

1. การให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

การให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของหัวใจ เป็นต้น

2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติได้แก่ การตรวจความเข้มข้นของสารฮีโมโกลบิน ตรวจจำนวนของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตรวจลักษณะรูปร่างผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตรวจจำนวนเกร็ดเลือด เป็นต้น

3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ ตรวจการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ตรวจหาจำนวนเซลล์ต่างๆในปัสสาวะ เป็นต้น