หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

การเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด

การเก็บ EDTA BLOOD (หลอดจุกสีม่วง)

EDTA: เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งเหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา เช่น CBC, ดูลักษณะของเม็ดเลือด หรือ Hb typing เป็นต้น

ปริมาณที่ใช้: 3 ml (ตามขีดหรือเครื่องหมายระบุไว้)

การเก็บสิ่งส่งตรวจ: ปิดฝาหลอดให้สนิท และผสมให้เข้ากัน โดยการพลิกคว่ำหลอด กลับไป-มา 8-10 ครั้ง และนำส่งภายใน 2 ชม.(หากรอส่ง ควรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ไม่ควรเกิน 4 ชม.)

การเก็บ Sodium fluoride (NaF)(หลอดจุกสีเทา)

NaF: เป็นสารเพื่อป้องกันการใช้น้ำตาล (Anti glycolysis) ของเม็ดเลือดเหมาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์ เช่น FBS, Blood alcohol เป็นต้น

ปริมาณที่ใช้: 2-3 ml (ตามขีดหรือเครื่องหมายระบุไว้)

การเก็บสิ่งส่งตรวจ: ปิดฝาให้สนิท และผสมให้เข้ากัน โดยการพลิกคว่ำหลอด กลับไป-มา 8-10 ครั้ง และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที(หากรอ ส่งควรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ไม่ควรเกิน 2 ชม.)

การเก็บ Heparin Blood (หลอดจุกสีเขียว)

Heparin: เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดสำหรับการตรวจวิเคราะห์พิเศษบาง ชนิดที่ระบุไว้

ปริมาณที่ใช้: ใส่เลือดให้ถึงขีดที่ทำเครื่องหมายไว้พอดี (ห้ามใส่เกินหรือขาด)

การเก็บสิ่งส่งตรวจ: ปิดฝาให้สนิท และผสมให้เข้ากัน โดยการพลิกคว่ำหลอด กลับไป-มา 8-10 ครั้งและนำส่งภายใน 1 ชม. (หากรอส่ง ควรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ไม่ควรเกิน 2 ชม.)

การเก็บ Clot blood (หลอดจุกสีแดง)

ไม่ใส่สารใดๆ เหมาะสำหรับการส่งตรวจทาง ภูมิคุ้มกันวิทยา, เคมีคลินิก

ปริมาณที่ใช้: เจาะให้เพียงพอสำหรับการทดสอบ ประมาณ 10 ml

การเก็บสิ่งส่งตรวจ: ปิดฝาให้สนิท (ห้ามเขย่า) และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที. (หากรอส่ง ควรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ไม่ควรเกิน 2 ชม.)

การเก็บปัสสาวะ

การเก็บปัสสาวะ เพื่อการส่งตรวจทั่วไป (Urinalysis, UA)

ชนิดสุ่มเก็บ (Random Urine)

เป็นการเก็บปัสสาวะ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง โดยการเก็บปัสสาวะช่วงกลางของการขับถ่าย

ปริมาณที่ใช้: 20-30 ml

การส่งสิ่งส่งตรวจ: ใส่ในกระป๋อง หรือภาชนะที่สะอาด แล้วปิดฝาให้สนิท และรีบนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมง

การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

ปริมาณที่ใช้: เป็นการเก็บปัสสาวะตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (การเก็บเริ่มต้นโดย การให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะทิ้งไปและเริ่มจับ เวลา หลังจาก นั้นให้เริ่มเก็บ ปัสสาวะและเก็บไว้ในตู้เย็นจนครบเวลา 24 ชั่วโมง

การส่งสิ่งส่งตรวจ: หลังจากเก็บปัสสาวะครบ 24 ชั่วโมง (เก็บในภาชนะที่ จัดเตรียมให้)

การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจสารเสพติด ระดับยา หรือสารพิษต่างๆ

ปริมาณที่ใช้: 30-50 ml

การเก็บสิ่งส่งตรวจ: เก็บใส่กระป๋องหรือภาชนะที่สะอาด ปิดฝาให้สนิท รีบ นำส่ง หากไม่สามารถนำส่งทันที ให้เก็บไว้ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส

การเก็บอุจจาระ

การเก็บอุจจาระ: เพื่อส่งตรวจดูความผิดปกติและหนอนพยาธิต่างๆ (ต้องไม่ปนเปื้อน ปัสสาวะ หรือน้ำ)

ปริมาณที่ใช้: ใช้ไม้หรือช้อนตัก ประมาณ 5 กรัม หรือขนาดเท่าหัวแม่มือใส่ลงในตลับหรือกระป๋องที่จัดเตรียมให้ พร้อมปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท (เลือกเก็บตรงบริเวณที่คาดว่าอาจผิดปกติ เช่น มีมูกหรือเลือดปนอยู่)

การส่งสิ่งส่งตรวจ: นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถนำส่งทันที ให้เก็บไว้ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส