หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

           หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ ผู้รับบริการทั่วไป รับตรวจตัวอย่างในงานวิจัย ตรวจสุขภาพประจำปีในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7277
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ติดต่อฝ่ายการตลาด 7277
0-2986-9207