ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการเริ่มงานของห้องแลบ ณ อาคารราชสุดา ชั้น 2 โดยมี รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก MP Group...
ตรวจสุขภาพประจำปีแก่  พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี เพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี เพิ่มเติม

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี วันที่ 9 ตุลาคม...
ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                         บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี                                     ...