ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท MO cap

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภา พนักงานบริษัท MO cap  กทม. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 1.MOcap 14660_170614_0008 2.MOcap 14660_170614_0005 3MOcap 14660_170614_0006 4MOcap...
บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 11 May 2017: Health Services Center,...