ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยทำงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี

ติดตามกิจกรรมย้อนของศูนย์บริการสุขภาพได้ที่ http://allied.tu.ac.th/hcsc/

ภาพกิจกรรม http://allied.tu.ac.th/hcsc/gallery/