ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี
นักศึกษากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
วันที่ 8 มีนาคม 2561