ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560