ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                         บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี                                                                                                                       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560