ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

คณบดี ผู้บริหารและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Republic of the Philippines

คณบดี ผู้บริหารและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Republic of the Philippines

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวช ตรวจสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวช ตรวจสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาล

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ สวัสดีและขอพรปีใหม่ จากคณบดี

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ สวัสดีและขอพรปีใหม่ จากคณบดี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลนครรังสิต

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มธ นำทีมผู้บริหารมาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มธ นำทีมผู้บริหารมาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี