ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

ประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training

ประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training

โครงการประเพณีสงกรานต์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการประเพณีสงกรานต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มในวันสัญญา ธรรมศักดิ์

ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มในวันสัญญา ธรรมศักดิ์

สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพิสูจน์หลักฐานกับกระบวนยุติธรรม : กรณีศึกษาปัญหาระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพิสูจน์หลักฐานกับกระบวนยุติธรรม : กรณีศึกษาปัญหาระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความคิด ครั้งที่ 17

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความคิด ครั้งที่ 17

The 7th survey of thailand gold standard in hematology testing

The 7th survey of thailand gold standard in hematology testing

22 ปีแห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 ปีแห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Oral presentation and farewell banquet  Exchange students from University of Santo Thomas, Philippines on February 9, 2018

Oral presentation and farewell banquet  Exchange students from University of Santo Thomas, Philippines on February 9, 2018