รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ                                      ชื่อ – สกุล

001                                       พันตำรวจตรีหญิง ปรารถนา  พานทอง

002                                       พันตำรวจโทหญิง นิลรัตน์  นาคสุวรรณ์

003                                       นางสาวชนิตา  สราญชื่น *

004                                       นายชัยรวี  พัวพันธ์

005                                       นางสาวภัคชยา  โฉมศรี

006                                       นางสาวธวัลหทัย  อาวะโต

007                                       นางสาวมุขตาภา  ภู่งาม

008                                       นางสาวจริยา  ศรีพนมพงษ์

009                                       พันจ่าอากาศเอก เอกลักษณ์  ช่างเหล็ก

010                                       นายทศพร  สังข์กังวาล

011                                       นางภูชิษา  คำบูรณ์โชติกร

012                                       นายณัฐดนัย  พรมุลา

013                                       นายปรเมศร์  นาแฉล้ม

014                                       นางสาวปาลิตา  มิ่งแก้ว *

015                                       นางสาววีรวรรณ  ลำดับศรี

016                                       นายพชรพล  สุขโข *,**

017                                       นายกิตติกันต์  วิเศษ

018                                       นายธีรวัฒน์  ขุมเงิน

019                                       นางสาวเพ็ญนภา  ประทุมแย้ม

020                                       นางสาวจิราภา  วงศ์ต่าย

021                                       นายเสกสรร  ศรีคัง

* ขาดใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

**ขาดใบรับรองผลการศึกษา

(นำเอกสารที่ขาดมาส่งภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 (วันสอบ) มิเช่นนั้นอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิการเข้าสอบได้)

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมาสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

สอบข้อเขียน   เวลา 10.00 – 11.00 น. ห้อง 245 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และเตรียมปากกาในการทำข้อสอบ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 12.00 – 16.00 น.  ห้อง 245 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรประชาชน บัตรประจำตัวสอบส่วนที่ 2 ปากกา น้ำยาลบคำผิด

ปล. โปรดแต่งการให้สุภาพ