เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 61

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2561

เอกสารที่ต้องกรอก

1. เอกสารใบสมัคร

2. เอกสารบัตรประจำตัวผู้สมัคร

เตรียมและตรวจเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบ แล้วสามารถส่งมาได้ 3 ทาง ได้แก่
1. ปณ : สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 6 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ลงเว็บมุมซองว่า “ใบสมัครศึกษาต่อ 61”)
2. e-mail : fssahstu@gmail.com
3. สมัครด้วยตนเอง : สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 6

เอกสารประกาศรับสมัคร

สนใจติดต่อ

อาคารปิยชาติ  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-9869213-9 ต่อ 7688

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook สาขานิติวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์สาขานิติวิทยาศาสตร์