ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ สำนักงานสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ ผ่านทางอีเมล์ fssahstu@gmail.com โดยใช้แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาที่แนบมานี้

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/forensic-science/wp-content/uploads/sites/13/2017/06/ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา_website.pdf”]