มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/forensic-science/wp-content/uploads/sites/13/2017/05/02-05-60-01.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/forensic-science/wp-content/uploads/sites/13/2017/05/02-05-60-02.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/forensic-science/wp-content/uploads/sites/13/2017/05/02-05-60-03.pdf” profile=”2″ height=”640px” width=”100%” save=”1″]

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/forensic-science/wp-content/uploads/sites/13/2017/05/02-05-60-04.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]