ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Catholic University of Korea ประเทศเกาหลีใต้ และ National Defense Medical Center ประเทศไต้หวัน ณ National Defense Medical Center ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 1-4 มิถุนายน 2559