รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อเจรจาและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Faculty of Sport Sciences, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559