Select Page

รองศาสตราจารย์ ดร.

ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: immunology
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 7246
อีเมล์: teerakul_suwan@hotmail.com

โครงการวิจัย (Current Project)

  1. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ ทัศนีย์ ปัญจานนท์ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของสารสกัดดอกคำฝอย :  ฤทธิ์ลดไขมันในสัตว์ทดลองและกลไกระดับชีวโมเลกุล ฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และความเป็นพิษต่อเซลล์และการก่อการกลายพันธ์   หัวหน้าโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 1 ปี (พ. ศ. 2548-2549)
  2. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ ทัศนีย์ ปัญจานนท์ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของลูกยอในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทุนวิจัยเสริมหลักสูตร  ระยะเวลา 1 ปี (พ. ศ. 2548-2549)
  3. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกคำฝอยในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทุนวิจัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 2 ปี (พ. ศ. 2550-2552)
  4. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล การศึกษา antimicrobial peptide ทุนวิจัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 2 ปี (พ. ศ. 2553-2555)
  5. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และสิทธิรักษ์ รอยตระกูล การพัฒนาเปปไทด์การต้านจุลชีพเพื่อใช้เป็น cytotoxic agent สำหรับ เซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 2 ปี (พ. ศ. 2556-2558)       
  6. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล การจำแนกและศึกษาเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Carbapenem Resistance Enterobacteriaceae ที่แยกได้ในประเทศไทย: จำแนกเชื้อแบคทีเรียด้วย Maldi-TOF, แบบแผนยีนดื้อยาและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเปปไทด์สังเคราะห์ หัวหน้าโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 2 ปี (พ. ศ. 2558-2560)
  1. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้แผนงานวิจัย .ผลของการออกกำลังกายต่อการชะลอความเสื่อมของสมองในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 2 ปี (พ. ศ. 2558-2560)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

1. Thakorn Sornwatana, Teerakul Arpornsuwan, Sittiruk Roytrakul, Nuanchawee Wetprasit M-Brucin, an antibacterial peptide against Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 8(02), pp 027-032, February, 2018

2. Arpornsuwan T, Sriwai W, Sritanaudomchai H, Roytrakul S Using Oral and Colon Cancer Cells for Studying the Anticancer Properties of Antimicrobial Peptides. Methods Mol Biol. 2017;1548:345-357. doi: 10.1007/978-1-4939-6737-7_25.

3. Satitmanwiwat S, Changsangfa C, Khanuengthong A, Promthep K, Roytrakul S, Arpornsuwan T, Saikhun K, Sritanaudomchai H. The scorpion venom peptide BmKn2 induces apoptosis in cancerous but not in normal human oral cells. Biomed Pharmacother. 2016 Dec;84:1042-1050. doi: 10.1016/j.biopha.2016.10.041.

4. Prisana Buasakul, ,Janthima Jaresitthikunchai, ,Piyanoot Noja, Angkana Charoenwatanachokchai, Sittiruk Roytrakul, Teerakul Arpornsuwan. Identification of Neisseria spp.by Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry (2015) Thammasat Medical Journal 2015 Jul-Sept Vol 15 No3: 406-415.

5. Teerakul  Arpornsuwan, Wimolpak Sriwai, Janthima Jaresitthikunchai ,Narumon Phaonakrop, Hathaitip Sritanaudomchai, Sittiruk Roytrakul. Anticancer Activities of Antimicrobial BmKn2 Peptides   Against Oral and Colon Cancer Cells. Int J Pept Res Ther  2014, 20:501-509: DOI 10.1007/s10989-014-9417-9.

6. Arpornsuwan T, Buasakul B, Jaresitthikunchai J, Roytrakul S. 2014. Potent and rapid antigonococcal activity of the venom peptide BmKn2 and its derivatives against different Maldi biotype of multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae. Peptides. 53:315-320

7. Arpornsuwan T, Carey KJ, Booker GW, Polyak SW, Wallace JC. Localization of Inhibitory Antibodies to the Biotin Domain of Human Pyruvate Carboxylase Hybridoma (Larchmt). 2012 Oct;31(5):305-13.

8. Teerakul Arpornsuwan*1, Sawang Petvises1, Arthid Thim-uam2, Atirada Boondech2, Sittiruk Roytrakul3 (2012) Effects of Carthamus tinctorius L. solvent extracts  on anti-proliferation of human colon cancer (SW 620 cell line) via apoptosis and the growth promotion of lymphocytes. Songklanakarin Journal of Science and Technology34(1): 45-51

9. Teerakul Arpornsuwan*1, Khaimuk Changsri1, Sittiruk Roytrakul2 and Tadsanee Punjanon3  (2010) The Effects of the Extracts from Carthamus tinctorius L. on Gene Expression Related to Cholesterol Metabolism in Rats. Songklanakarin Journal of Science and Technology32(2): 129-136

10. Arpornsuwan T, Punjanon T. (2006) Tumor cell-selective antiproliferative effect of the extract from Morinda citrifolia fruits, Phytother Res. 2006 Jun;20(6):515-7.

11. Teerakul Arpornsuwan, Nichakant Klinkusoom and Tadsanee Punjanon (2006) The Pharmacological Properties of Safflower (Carthamus tinctorius L.) J Bulletin of Health Sciences & Technology, vol 7 number 2

12. Changsri K, Tobunluepop P, Songthammawat D, Apornsuwan T, Kaset C, Nathalang O. (2013) Human neutrophil alloantigen genotype frequencies in Thai blood donors Blood Transfus. 23:1-6.

13. Pesee S, Arpornsuwan T.  (2013) Salivary cytokine profile in elders with Candida-related denture stomatitis. Gerodontology. 2013 Jul 7. doi: 10.1111/ger.12064. [Epub ahead of print].

14. Nuchsuk C, Wetprasit N, Roytrakul S, Choowongkomon K, Panjaworayan N, Yokthongwattana C, Arpornsuwan T, Ratanapo S. Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas seed coat. Chem Biol Drug Des. 2013 Jun 17. doi: 10.1111/cbdd.12175. [Epub ahead of print].

15. Tadsanee Punjanon and Teerakul Arpornsuwan (2005) Screening of Mutagens in Wine by Bacillus subtilis Rec Assay, J of the Medical Technologist Association of Thailand, vol 33 no 2:1131-1143.

16. ปริศนา บัวสกุล*, จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย**, ปิยะนุช โนจา***, อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย***, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล**, ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ**** การจำาแนกเชื้อ Neisseria spp. โดยเทคนิค Matrix-assisted laser desorption/ionization–time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry Thammasat Medical Journal Vol. 15 No. 3 July – September 2015

17. Pornpimol Treeyos, Teerakul Arpornsuwan Suthathip Kittisenachai and Sittiruk Roytrakul Anti-proliferative mechanism of BmKn2 peptide on colon cancer cells J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 45 No. 2, August 2017

18. ทัศนีย์ ปัญจานนท์ กันทิมา ชูแสง และธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ (2548) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากผลยอ วารสารสมุนไพร ปีที่ 12(1) :19-29

19. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ สมศักดิ์ ฟองสุภา จารุวรรณ ศิริเทพทวี พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม และ เทียนชัย ไชยเศรษฐ การตรวจวิเคราะห์ แอนติบอดี ต่อ นิวเคลียส โดยเทคนิค indirect immunofluorescent assay (IFA) และ indirect immunoperoxidase assay (IPA) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  กรกฏาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2542  หน้า 1-8

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ปี 2527-2528   นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ปี 2528-2542   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2542-ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์การอบรมและฝึกงานในต่างประเทศ

ปี 2533: Radioimmunoassay technique at WHO CCR for immunoassay, Hammersmith hospital, London, UK.

ปี 2539: Interregional training course on In vitro Radionuclide in Medical diagnosis at Japan Atomic Energy Research Institute, Tokyo, Japan.

ผลงานอื่น

บทความ

( 2015 ).
Identification of Neisseria spp.by Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry
Thammasat Medical Journal ,
( 15(3) ).
406-415
( 2013 ).
Human neutrophil alloantigen genotype frequencies in Thai blood donors
Blood Transfus. ,
( 23 ).
1-6
( 2016 ).
The scorpion venom peptide BmKn2 induces apoptosis in cancerous but not in normal human oral cells.
Biomed Pharmacother. ,
( 84 ).
1042-1050.
( 2018 ).
M-Brucin, an antibacterial peptide against Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes
Journal of Applied Pharmaceutical Science ,
( 8(02) ).
027-032,
( 2012 ).
Effects of Carthamus tinctorius L. solvent extracts on anti-proliferation of human colon cancer (SW 620 cell line) via apoptosis and the growth promotion of lymphocytes
Songklanakarin Journal of Science and Technology ,
( 34(1) ).
45-51
( 2010 ).
The Effects of the Extracts from Carthamus tinctorius L. on Gene Expression Related to Cholesterol Metabolism in Rats
Songklanakarin Journal of Science and Technology ,
( 32(2) ).
129-136
( 2013 ).
Salivary cytokine profile in elders with Candida-related denture stomatitis.
Gerodontology. 2013 Jul 7. doi: 10.1111/ger.12064. ,
( 2006 ).
Tumor cell-selective antiproliferative effect of the extract from Morinda citrifolia fruits
Phytother Res. ,
( 20(6) ).
515-7.
( 2012 ).
Localization of Inhibitory Antibodies to the Biotin Domain of Human Pyruvate Carboxylase
Hybridoma (Larchmt) ,
( 31(5) ).
305-13.
( 2014 ).
Potent and rapid antigonococcal activity of the venom peptide BmKn2 and its derivatives against different Maldi biotype of multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae
Peptides ,
( 53 ).
315-320

หนังสือ

ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 2556 ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา Basic Immunology โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1-161.

ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 2558 ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา Basic Immunology ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1-183.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์