Select Page

อาจารย์

ศรีนวล สมรูป

หน่วยงาน: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ


หนังสือ


การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


สิ่งประดิษฐ์