Select Page

รองศาสตราจารย์

สมชาติ แตรตุลาการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Biomedical Instrumentation, Biosensor, Medical standardization, Biomedical Imaging, Biometrics, Flow cytometry
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02-986-9213 ต่อ7251
อีเมล์: somchat@tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

 1. “การสร้างต้นแบบชุดอิเล็กโตรฟอรีซีส ชนิดแรงดันสูง โดยใช้เทคนิคสวิทชิ่ง” ปี 2534 โดยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ -ทุนประเภททั่วไป)

2.“โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริการและระบบบริหารของการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”  ปี 2544 โดยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2544)

 1. “การพัฒนาระบบภาพเอ็กซ์เรย์โดยใช้ระบบดิจิตอลเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ปี 2546-2548 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย    (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 2. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบสร้างหน่วยตรวจจับเอ็กซ์เรย์” ปี 2547   โดยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย  (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สกว.)
 3. “วงจรเครื่องช่วยนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว.” ปี พ.ศ. 2547        โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย    (ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 4. “การพัฒนาเครื่องอิเล็กโตรฟอรีซีสเทคนิคสวิทชิ่งเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”  ปี 2549 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 5. “ การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ปี 2550    โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย    (ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 6. “เครื่องแปลผลทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพทางการแพทย์ด้วยการประมวลผลภาพ” ปี 2551         โดยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 7. “การพัฒนาชุดตรวจแลคเตด โดยเทคนิคเซนเซอร์ เพื่อตรวจสมรรถภาพนักกีฬา” ปี 2554-2555 โดยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 8. “การพัฒนาระบบกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์” ปี 2554-2555 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 9. “การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเส้นเลือดดำ โดยใช้เทคนิคแสงใกล้อินฟราเรต สำหรับพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล” ปี 2560-2562 (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนกลุ่มวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

Laboratory management, Laboratory Instrumentation,  Bio-sensor, Medical signal and image processing, Biometrics

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

Laboratory management, Laboratory Instrumentation,  Bio-sensor, Medical signal and image processing, Biometrics

 

กรรมการวิชาชีพ

กรรมการวิชาชีพสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ปี 2550-2557

กรรมการวิชาชีพสมาคมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ไทย ปี 2548-ปัจจุบัน

 

ผลงานอื่น

บทความ

 1. A. Ngamlamiad, C. Pintavirooj, S. Taertulakarn ,P.Tosranon,. The design and construction of digital X-ray system.   NECTEC Technical Journal, Vol. IV, No. 14,       p. 398-402, 2003
 2. S. Taertalakarn, S. Fongsupa , T. Sampun, S.Lamyai. “Comparison of Centrifuge efficiency evaluation between Engineering method and Clinical method.”  J. Thai Biomedical Instrumentation.  Vol. 3, No. 6, p. 126-132, 2004
 3. Wong-ek, S.Taertulakarn, P.Toesranon, S.Bunleechokchai, S.Kamtasila, “Comparison of Image Compression Ratio in Medical CT Images for Ziv Lempel Algoritym”, Journal of Applied Science, King Mongkut’s Institue of Technology North-Bangkok, Thailand, Vol 6, 2005.
 4. Wong-ek, S.Taertulakarn, P.Toesranon, S.Bunleechokchai, S.Kamtasila, “Development of a Medical CT Imaging Program on Personal Digital Assistant with JAVA Language”, J. Thai Biomedical Instrumentation. Vol. 3, No. 6, p. 126-132, 2005
 5. Muyen, C. Pintavirooj, S. Taertulakarn, “Differentiation of White Blood Cells Count from Microscopic Images Using Neural Network Technique” J. Thai Biomedical Instrumentation.  Vol. 3, No. 6, p. 133-136, 2005
 6. สมชาติ แตรตุลาการ  “ระบบติดตามคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยในรถพยาบาล” วารสารอุปกรณ์ชีวการแพทย์ไทย เล่มที่ 3 ปีที่ 9 หน้าที่ 16-22 ปี 2551
 7. สมชาติ แตรตุลาการ , สมชีพ โกเมน  “การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” วารสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย. ธันวาคม  ปี 2551
 8. สมชาติ แตรตุลาการ  “POCT in Home and Hospital” วารสารอุปกรณ์ชีวการแพทย์ไทย เล่มที่ 21 ปีที่ 8 หน้าที่ 50-57 ปี 2552
 9. Taertulakarn, W.Narkbuakaew, W.Withayachumnankul and M.Sangwoasil. “3D Modeling from Multiple Projections”. The International Journal of Applied Biomedical Engineering. Vol.5, No.1, 2012.  p.11-19
 10. สมชาติ แตรตุลาการ, สิรินาถ ชูเมียน “เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางเลือด”. วารสารอุปกรณ์ชีวการแพทย์ไทย เล่มที่ 40 ปีที่ 15 หน้าที่ 13-23 ปี 2559
 11. Sritart and S.Taertulakarn. “A REVIEW OF WEARABLE SENSORS FOR STROKE PATIENTS.” The International Journal of Applied Biomedical Engineering. Vol.9, No.1, 2016.
 12. หิรัญญา ศรีธาตุ และ สมชาติ แตรตุลาการ. “e-Health”. สารสนเทศสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ฉบับที่ 1 ปี 2560 หน้า 61-69

หนังสือ

 1. สมชาติ แตรตุลาการ. “เครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เล่ม1: หลักการ เทคนิค การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ”. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2555
 2. สมชาติ แตรตุลาการ.”เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ”. ใน พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์, หน้า 425-447. กรุงเทพฯ: สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, 2555
 3. สมชาติ แตรตุลาการ.”การสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 และมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ไทย”. ใน Mini-handbook for Clinical Chemistry 1, หน้า 81-93. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2558
 4. ชาญไชย ไทยเจียม, สมศักดิ์ ชุมช่วย, สมชาติ แตรตุลาการ, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์, กำพล วรดิษฐ์.  “ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาสัญญาณ และโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อสุขภาพหรือไม่?”, 81 หน้า. กรุงเทพฯ: สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, 2558
 5. สมชาติ แตรตุลาการ และหิรัญญา ศรีธาตุ.”เครื่องมือแบบฝังในร่างกายมนุษย์ชนิดกำลัง”. ใน พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ เล่มที่ 2, หน้า 167-184. กรุงเทพฯ: สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, 2560

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

1 W. Withayachumnankul, A. Romputtal, C. Pintavirooj and S. Taertulakarn.              “ An Investigation on Ultrasonic Attenuation Tomography Using the Integrated Power Spectrum Ratio Method”.  Con.Proc. International Congress on Biological and Medical Engineering (ICBME 2002), Singapore  Dec-02

2 S. Taertulakarn, A. Romputtan, C. Pintavirooj and W. Withayachumnankul.  “Algebraic Reconstruction Technique for Ultrasonic Computed Tomography.” Con.Proc. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering             (WC 2003) ,Sydney, Australia, Aug-03

3 C. Pintavirooj, K. Jaruwongrungsee, W. Withayachumnankul, K. Hamamoto and             S. Taertulakarn. “Ultrasonic refractive index and sound velocity tomography.” Con.Proc. IEEE TENCON 2004, Chiangmai, Thailand

4   W.Narkbuakaew, C. Pintavirooj, W.Withayachumnankul, M.  Sangworasil and               S. Taertulakarn.  “3D Modeling from Multiple projections: Parallel-Beam to Helical Cone-Beam Trajectory.”  Con.Proc. International conference in Central Europe on Computer Graphic, Visualization and Computer Vision 2005 (WSCG’ 2005), Plzen, Czech Republic, 2005 p.137-140

5 T.Angsuwatanakul, A. Ngamlamiad, C. Pintavirooj, P.Tosranon and S. Taertulakarn. “Design and Construction of Low cost X-ray Array Detector Applied for SART Fanbeam.” Con.Proc. Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Conference (ECTI-CON2005)   , Pattaya, Thailand,  May-05 p.406-409

6. Wong-ek, S.Taertulakarn, P.Toesranon, S.Bunleechokchai and S.Kamtasila. “Development of a Medical CT Imaging Program on Personal Digital Assistant with JAVA Language”. Proceeding on Annual of Thailand Medical Instrumentation, Bangkok, Thailand, 2005.

7. Wong-ek, S.Taertulakarn, P.Toesranon, S.Bunleechokchai and S.Kamtasila “An Interactive Web-based Application in Teleradiology system Optimized for Medical CT Imaging”, International Conference on Biomedical Engineering (IFBME’05), Singapore, Dec-05

8. Yampri, C.Pintavirooj, M.Sangworasil and S.Taertulakarn “ Automated classification of white blood cell based on principal component analysis”, International Conference on Biomedical Engineering (IFBME’05), Singapore, Dec-05.

9. Yampri, C.Pintavirooj, S.Daochai and S.Taertulakarn . “White Blood Cell Classification Based on the Combination of Eigen Cell and Parametric Feature Detection”. Proceeding on The 2nd International Symposium on Biomedical Engineering (ISBME2006), Bangkok, Thailand, 2006 p.188-191

10. Yampri, C.Pintavirooj, M. Sangworasil and S.Teartulakarn, “WHITE BLOOD CELL CLASSIFICATION BASED ON THE COMBINATION OF EIGEN CELL AND PARAMETRIC FEATURE DETECTION”, 1st IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (IEEE ICIEA 2006), 24 – 26 May 2006, Singapore.

11. S.Taertulakarn, C.Pintavirooj and P.Tosranon. ”Development of digital X-ray for using the laboratory”. Conference on Medical Technology — Chiangmai University 2007, Chiangmai, Thailand, 2007 p.189

12.S.Taertulakarn, T. Rerksngarm, K.Wong-ek and C.Pintavirooj. “Development of  Switching Electrophoresis for medical laboratory”. Proceeding of The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME2007), Bangkok, Thailand, 2007 p.305-310

13. P.Tosranon, C.Pintavirooj, S.Teartulakarn, S.Bunluechokchai. “White Blood Cell Segmentation Using Artificial Neural Networks”. Proceeding of The International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2007) p.383-386

14. S.Taertulakarn, N.Srisuk and C.Pintavirooj. “Application of human body volume measurement using multiple cameras”. Proceeding of The 3rd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010), Kyoto, Japan

15. T.Okowat, S.Taertulakarn, S.Samosornsuk, K.Chitsakul and C.Pintavirooj. “Pre-process Method of Antimicrobial Susceptibility Testing by Using Image Processing”. Proceeding of  The 3rd  Joint International Conference on Information & Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering  (JICTEE-2010) Luang Prabang, Lao PRD. p.309-312

16. S.Taertulakarn, S.Samosornsuk, T.Okowat and C.Pintavirooj. “Detection of Disk Drug Orientation for Disk Diffusion Susceptibility Testing”. Proceeding of The 4th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2011) – IEEE trans., Chiangmai, Thailand p.229-232

17. S.Taertulakarn, T.Rerksngarm, W.Maneesukasam and C.Pintavirooj. “Development of the automatic slide control system for a microscope”. Proceeding of The 4th Biomedical Engineering Conference (BMECON 2012), Bangkok, Thailand

18.S.Taertulakarn, P.Tobanluepop, A. Tuantranont and C.Pintavirooj. “The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide”. Proceeding of The 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2012) – IEEE trans., Ubon ratchathani, Thailand

19. S.Taertulakarn, P.Tobanluepop, A. Tuantranont, C.Pintavirooj.  “Evaluation of the advanced electrodes for NADH electrochemical sensor”. Proceeding of The 6th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2013) – IEEE trans., Krabi, Thailand

20. S.Taertulakarn, P.Tosranon and C.Pintavirooj. “Gaussian Curvature-based Geometric Invariance for Ear Recognition”. Proceeding of The 7th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014) – IEEE trans., Fukuoka, Japan

21. S.Taertulakarn, P.Tosranon and C.Pintavirooj. “Using Intrinsic Surface Geometry Invariant for 3D Ear Alignment”. Proceeding of The 23rd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2015 (WSCG 2015), Plzen, Czech Republic

22.S.Taertulakarn, P.Tosranon and C.Pintavirooj. “3D Ear Alignment based on Geometry Invariant”. Proceeding of The 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2015) – IEEE trans., Pataya, Thailand

23. S.Taertulakarn, C.Pintavirooj, P.Tosranon and K.Hamamoto. “The Preliminary investigation of Ear recognition using hybrid technique” Proc. The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Laung-prabang, Loa

สิ่งประดิษฐ์