Select Page

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พัชรี คุณค้ำชู

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: กายภาพบำบัดทางระบบประสาท, การยศาสตร์, การควบคุมการเคลื่อนไหว
หน่วยงาน: ภาควิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์: 7237
อีเมล์: patcharee.k@allied.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

ทุนวิจัย

 1. ทุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เรื่อง “การศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายหลังแบบเกร็งค้าง” แหล่งทุนจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550
 2. ทุนวิจัยสนับสนุนบางส่วน โครงการวิจัยย่อยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (The developmental project for robotic-assisted and partial body weight supported gait training for Stroke patient)” ในชุดโครงการโครงการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแบบครบวงจร (Integrated Sciences for Holistic Stroke and Coronary Artery Approach) แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยวิจัย ปีงบประมาณ 2554-2556
 3. ทุนวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (The developmental project for robotic-assisted and partial body weight supported gait training for Stroke patients)” แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555-2556
 4. ทุนวิจัย เรื่อง “ปัญหาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ และการจัดการในผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ (Musculoskeletal Injury and Management of the Elderly, Handicapped and Vulnerable Individuals)” แหล่งทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556-2557
 5. ทุนวิจัย เรื่อง “โครงการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง” แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557-2558
 6. ทุนวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกำลังกายต่อการชะลอขบวนการเสื่อมของร่างกายและการส่งเสริมการทำงานของร่างกายในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์” แหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559-2560
 7. ทุนวิจัย เรื่อง “พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควันด้วยระบบกรองอากาศที่มีราคาย่อมเยาสำหรับภายในและภายนอกอาคาร” แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559-256

ผลงานตีพิมพ์

 1. ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์, นริศ เจริญพร, สิริลักษณ์ กาญจโนมัย, พัชรี คุณค้ำชู. ผลของน้ำหนักกระเป๋าสะพายหลังต่อความรู้สึกเมื่อยล้าในผู้ใหญ่วัยทำงาน. วารสารกายภาพบำบัด 2559; 38 (1): 1-13.
 2. ปาลิตา ดิษฐ์ศิริ, นริศ เจริญพร, สันทณี เครือขอน, พัชรี คุณค้ำชู. ประสิทธิภาพของการใช้ที่รัดน่องกับการออกกำลังกายในงานยืน. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2556; 13 (2): 218-225.
 3. ภูวรินทร์ นามแดง, พัชรี คุณค้ำชู, ราตรี เรืองไทย. ผลของการออกกำลังกายในน้ำลึกและการออกกำลังกายเสริมความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความแข็งแรง ความอดทนและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในผู้ปฏิบัติงานสำนักงานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดหลังส่วนล่าง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2554; 11 (2): 211-228.
 4. พรหมวดี อัศเจรีย์วัฒนา, สุวิมล ดำรงศีล, นพวรรณ จารุสุสินธุ์, พัชรี คุณค้ำชู. ผลการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันต่อการขยายของทรวงอกภายหลังการออกกำลังกายในผู้หญิงที่ใส่เสื้อรัดรูป, ธรรมศาสตร์เวชสาร 2553; 10 (3): 294-301.
 5. นพพล ประโมทยกุล, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, ภูวรินทร์ นามแดง, พัชรี คุณค้ำชู. ผลของการฝึกเดินด้วยเครื่องช่วยรองรับน้ำหนักบางส่วนบนลู่วิ่งไฟฟ้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2552; 9 (3): 271-281.
 6. วัชรีกร ภิมาลย์, อัจฉรา ทองเติม, ศุภกัญญา อุทัยเลิศ, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, พัชรี คุณค้ำชู. การศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อระหว่างการออกกำลังกายหลังแบบเกร็งค้าง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2552; 9 (4): 376-385.
 7. Teeraphun Kaewdok, Sasitorn Taptagaporn, Naris Charoenporn, Patcharee Kooncumchoo, Pagamas Piriyaprasarth. Video-Based Postural Hazard Identification during Flood Victim Evacuation. Thammasat International Journal of Science and Technology 2016; 21 (1): 29-37.
 8. Govitrapong P, Boontem P, Kooncumchoo P, Pinweha S, Namyen J, Sanvarinda Y, Vatanatunyakum S. Increased blood oxidative stress in amphetamine users.  Addiction Biology 2010; 15(1): 100-102. .
 9. Wanpen S, Kooncumchoo P, Shavali S, Govitrapong P, Ebadi M. Salsolinol, an endogenous toxin, activates JNK and NF-kappa B signaling pathways in human neuroblastoma cells. Neurochem Res. 2007; 32 (3): 443-450.
 10. Kooncumchoo P, Sharma S, Porter J, Govitrapong P, Ebadi M. Coenzyme Q (10) provides neuroprotection in iron-induced apoptosis in dopaminergic neurons. J Mol Neurosci. 2006; 28 (2): 125-141.
 11. Kooncumchoo P, Govitrapong P, Ebadi M. Deferoxamine-mediated protection via NF-kappa B activity in SK-N-SH cells. J. Neurochem. 2004; 88: 55.
 12. Pornchai R, Kooncumchoo P, Kotchabhakdi N, Vatanatunyakun S, Govitrapong P. Opiates and amphetamine induce alteration in hormone levels. J. Neurochem. 2004; 88 (Supp. 1): 33.
 13. Wanpen S, Govitrapong P, Shavali S, Sangchot P, Ebadi M. Salsolinol, a dopamine-derived tetrahydroisoquinoline, induces cell death by causing oxidative stress in dopaminergic SH-SY5Y cells, and the said effect is attenuated by metallothionein. Brain Res. 2004 Apr 16; 1005 (1-2): 67-76.
 14. Sangchot P, Sharma S, Chetsawang B, Porter J, Govitrapong P, Ebadi M. Deferoxamine attenuates iron-induces oxidative stress and prevents mitochondrial aggregation and alpha-synuclein translocation in Sk-N-SH culture. Dev. Neurosci. 2002; 24 (2-3): 143-153.

บทความ

หนังสือ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์