Select Page

อาจารย์

ณัฎฐพร ประดิษฐพจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
หน่วยงาน: ภาควิชากายภาพบำบัด
อีเมล์: nuttaporn.p@allied.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ

หนังสือ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์