Select Page

อาจารย์

กฤษณา ครุฑนาค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: กายภาพบำบัดในสภาวะทางระบบประสาท
หน่วยงาน: ภาควิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์: 7237

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ

หนังสือ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์