Select Page

อาจารย์

เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
หน่วยงาน: ภาควิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์: 02-986-9213 ต่อ 7255

โครงการวิจัย (Current Project)

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

บทความ


หนังสือ


การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


สิ่งประดิษฐ์