Select Page

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.

เอนก ภู่ทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: จุลชีววิทยา
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 7209, 7251
อีเมล์: anek.p@allied.tu.ac.th

โครงการวิจัย (Current Project)

2551-2552 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการแสดงออกของปัจจัยในการก่อโรคของเชื้อ C. albicans  ผู้วิจัย เอนก ภู่ทอง สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ แหล่งทุน ทุนสนับสนุนการทำวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-2553 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการต้านเชื้อ Candida albicans สายพันธุ์ก่อโรค  ผู้วิจัย เอนก ภู่ทอง แหล่งทุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2552-2553 ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านฤทธิ์ tetrodotoxin ของสารสกัดรางจืด ผู้วิจัย สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ ศรีนวล สมรูป อรฤดี ขันติสิทธิพร และเอนก ภู่ทอง แหล่งทุน ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2554 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการเพาะเชื้อจากเลือดที่ให้ผลลบของเครื่องอัตโนมัติ VersaTrek® ผู้วิจัย เอนก ภู่ทอง สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ นริศรา มังกรแก้ว และอนันตพร ฉันท์ผ่อง แหล่งทุน ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-ปัจจุบัน ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัย “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและภาวะสุขภาพของประชาชนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ผู้วิจัย มรรยาท รุจิวิชชญ์ สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์  เอนก ภู่ทอง แหล่งทุน โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2559-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ของ Eugenol ต่อปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคของ C. albicans ผู้วิจัย เอนก ภู่ทอง สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ เบญจา นรพงษ์ แหล่งทุน ทุนสนับสนุนการทำวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

Diagnosis/Antimicrobial Agent/Drug Resistance/ Virulence Factors/Molecular Epidemiology/Bacteria and Fungi

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specializations)

ผลงานอื่น

รางวัล
– ครูดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2558
– ครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558

บทความ

Research Article

2007

Pootong A, Budhirakkul P, Tongtawe P, Tapchaisri P, Chongsa-nguan M, Chaicumpa W. Monoclonal antibody that neutralizes pertussis toxin activities. Asian Pac J Allergy Immunol. 2007; 25: 37-45.

2008

Usuwanthim K, Pootong A, Chaisri U, Tongtawe P, Tapchaisri P, Chongsa-Nguan M, Chaicumpa W. Murine monoclonal antibodies neutralizing the cytotoxic activity of diphtheria toxin. Asian Pac J Allergy Immunol. 2008; 26: 47-55.

2010

Poungpair O, Pootong A, Maneewatch S, Srimanote P, Tongtawe P, Songserm T, Tapchaisri P, Chaicumpa W. A human single chain transbody specific to matrix protein (M1) interferes with the replication of influenza A virus. Bioconjug Chem. 2010; 21: 1134-41.

2011

Cowawintaweewat S, Somroop S, Khantisitthiporn O and Pootong A. The Study of Anti-tetrodotoxin Effect of Thunbergia laurifolia Linn. crude Extract. J Med Tech Assoc Thailand. 2011;39: 3636-52.

Pootong A, Mungkornkeaw N,Chanphorng A and Cowawintaweewat S. Evaluation of VersaTREK Automated Microbial Detection System. J Med Tech Assoc Thailand. 2011;39: 3769-78.

Cowawintaweewat S, Pootong A, Ruchiwit M and Pawloski LR. Study of Determinants Affecting Health Status of Health Care Providers in Thailand. The International Journal of East Asian Studies.2011; 14: 39-45.

Srimanote P, Klaysing B, Tongtawe P, Khantisltthiporn O,Pootong A, Tapchaisri P, Maneewatch S, Kalambaheti T, Wuthiekanund V and Chaicumpa W. Molecular Typing of Leptospira Clinical Isolates in Thailand Using Multiplelocus Variable Number of Tandem Repeat Analysis (MLVA). Thammasat Int J Sc Tech. 2011:16(3);59-67

2012

Pootong A, Khantisitthiporn O and Cowawintaweewat S. Identification of Clinical Isolated Candida Using ITS PCR-RFLP method. Thai Sci Tech J. 2012; 20: 202-10.

Pootong A, Sam-angsri J, Thongmalila N, Khantisitiporn O and Cowawintaweewat S. The Effect of Lemongrass Volatile Oil on Pathogenic Candida albicans. Thai Sci Tech J. 2012; 20: 293-301.

2013

Pootong A, Boonlai P, Chukaew P, Cowawintaweewat S, Rattanakhom P and Mungkornkaew N. Rapid Identification of Enterococci Using Modified Bile Esculin: A Preliminary Study. Thai Sci Tech J. 2013; 21: 418-424.

Angkasekwinai P, Srimanote P, Wang YH, Pootong A, Sakolvaree Y, Pattanapanyasat K, Chaicumpa W, Chaiyaroj S, Dong C. Interleukin-25 (IL-25) promotes efficient protective immunity against Trichinella spiralis infection by enhancing the antigen-specific IL-9 response. Infect Immun. 2013 Oct;81(10):3731-41.

2014

Pootong A., Khantisitthiporn O., Norrapong B. and Cowawintaweewat S. The Effect of Cinnamon Volatile Oil on Candida albicans strain H303. J Med Tech Assoc Thailand. 2014; 42: 4793-803.

2015

Ruchiwit M, Cowawintaweewat S, Pootong A and Pawloski LR. An Analysis of the Relationship between Client and Health Professional Perceptions of Health Status on the Quality of the Health Service System and Health Status in Vietnam. Int J Healthc Manag. 2015: 8(3): 156-63

2016

Ruchiwit M, Cowawintaweewat S, Pootong A, Wareenil C, Pawloski LR. An Examination of Determinants That Affect the Health-Service Systems and Health Status of People in the Greater Mekong Subregion. Nurs Midwifery Stud. 2016: 5(4): e33178

Benlatef L, Malinee M, Norrapong B, Cowawintaweewat S and Pootong A. Inhibitory Activities of Herbal Based Toothpaste on Germ Tube and Adhesion of Candida albicans. J Pure Appl Microbio. 2016; 10 (4): 2551-6.

2017

Pootong A, Norrapong B and Cowawintaweewat S. Antifungal Activity Of Cinnamaldehyde Against Candida albicans. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017; 48 (1): 150-8.

Mungkornkaew N, Sookrung N, Chaicumpa W , Somroop S, Pootong A, Samosornsuk S, Tongtawe P, Yamasaki S and Samosornsuk W. Production of Monoclonal Antibody Specific to Campylobacter jejuni. J Med Tech Assoc Thailand. 2017: 45 (2): 6051-64.

2018

Pootong A., Mungkornkeaw N, Norrapong B and Cowawintaweewat S. Phylogenetic background, drug susceptibility and virulence factors of uropathogenic E. coli isolate in a tertiary university hospital in central Thailand. Trop Biomed. 2018; 35(1): 195–204.

Wongdech K., Changrua T. and Pootong A. In vitro antifungal effect of cinnamaldehyde in combination with fluconazole against Candida sp. Thai Sci Tech J. 2018; 26 (8): 1393- 400.

2019

Krongboon K, Rerkngam T, Pootong A, Dumrongpokpun J., Ubonwat S., Surin J., Bunnak T. and Chaowalit P. Detection of Fungal Infection in Nail by Potassium Hydroxide Preparation, Culture and Ribosomal DNA Sequence Analysis. Thai Sci Tech J. 2019; 27 (3): 499-511.

Review article

2013

Pootong A. Laboratory diagnosis of urinary tract infection. Thai Sci Tech J. 2013; 21: 486-494.


หนังสือ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


สิ่งประดิษฐ์