Select Page

งานวิจัย

บทความ


( 2560 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง เพศ ชนิดกีฬาและจำนวนชั่วโมงการฝึกซ้อม
วารสารพลศึกษา ,
20
( 1 ).
58-69.
( 2560 ).
ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้.
วารสารวิชาการศรีปทุม ,
14
( 2 ).
เดือนตุลาคม – ธันวาคม.
( 2559. ).
ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
218-232.
( 2559 ).
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย: จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 1 ).
233-245.
( 2559 ).
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
16
( 2 ).
99-113.
( 2559 ).
ปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถของนักกีฬาฟตุซอลช้ันเลิศในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน.
วารสารคณะพลศึกษา ,
19
( 2 ).
254-267.
( 2559 ).
ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
10
( 2 ).
8-18.
( 2557 ).
เจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนนักเรียนไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
14
( 1 ).
203-212.
( 2556 ).
องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
31-43.
( 2556 ).
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
13
( 2 ).
115-126.
( 2555 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
12
( 1 ).
45-55.
( 2555 ).
ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา. ,
12
( 2 ).
117-129.
( 2554 ).
ผลการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างที่มีต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง.
วารสารวิชาการ เขต 12. ,
22
( 2 ).
เดือนเมษายน – มิถุนายน.
( 2554 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
9
( 3 ).
72 - 84.
( 2554 ).
ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
245–258.
( 2554 ).
การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
336–349.
( 2554 ).
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น.
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 1 ).
192–203.
( 2553 ).
ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน.
วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา ,
8
( 1 ).
29-44.
( 2552 ).
ความเชื่อมั่นทางการกีฬา
วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ,
8
( 2 ).
( 2552 ).
สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ,
24
( 3 ).
143-152

การนำเสนอผลงานวิชาการ


ชาริสา วัดตาล , วิมลมาศ ประชากุล , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องร่วมกับการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาการตอบสนอง เวลาปฏิกิริยา และเวลาการเคลื่อนไหวในนักกีฬาแฮนด์บอล.
ระชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556.
ธันวาคม ,
2556 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Jittjang K. , Bangpan A. , Kemarat S. , Kemarat C.
The effects of utilizing a pre-shot routine and breathing control on the accuracy of pitching shot in golf.
3rd ACPES conference 2017.
September 2nd -5th ,
2017 .
Nakhonpathom ,
Thailand.
Yeemin, W. , and Kemarat. S.
Psychological strategies of elite futsal athletes in training and competition.
3rd ACPES conference 2017
September 2nd - 5th ,
2017 .
Nakhonpathom, ,
Thailand.
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2551.
8 – 9 ธันวาคม ,
2551 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.
Apiluk Theanthong, , Ratree Ruangthai, , and Supatcharin Pan-uthai.
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference.
5th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
กนกนิธิ บัวหลวง , อาภัสรา อัครพันธ์ , และสุพัชรินทร์ ปานอุทัย.
ผลของเฟอร์รัสซัลเฟตที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53.
3 - 6 กุมภาพันธ์ ,
2558 .
กรุงเทพมหานคร ,
ประเทศไทย
Natthaphol PHEWKHAM , Sirirat HIRANRAT , Amornpan AJJIMAPORN , Chanakan BOONNUCH
EFFECTS OF THREE DIFFERENT CONDITIONS OF PUSH-UP EXERCISE ON MUSCLE ACTIVITIES IN HEALTHY ADULTS
Sport science for all
2559 ,
กรุงเทพ ,
ไทย
ชนธีร์ สนธิ , ชนกนันท์ อินทร์กลัด , พงษ์ลัดดา ส่งแสง , สุพัชริน เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง
แหล่งเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
กานต์ จิตต์แจ้ง , อัญชลี บางพันธ์ , ภัคศรัณย์ ธนจาตุรัตน์ , สุพัชริน เขมรัตน์ , เชาวรัตน์ เขมรัตน์ , อภิลักษณ์ เทียนทอง.
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการฝึกทำพรีช๊อตรูทีนร่วมกับการควบคุมการหายใจที่มีต่อความแม่นยำในการพิทช์ของนักกอล์ฟกีฬา
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของเอเชีย: พัฒนาการ วิจัย และประยุกต์ใช้
23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ,
2560 .
ชลบุรี ,
ไทย
Thanawanitnam P , Choaskulwiriya N , Sudsa-ard K
The comparison of fluid retention between chocolate milk and chocolate soy milk in male subjects
Asian Medicine From Macro-analysis to Micro-analysis
2016 ,
Taiwan
Sudarat Apibantaweesakul , Wattana Jalayondeja , Roongtiwa Vachalathiti
Comparisons of lower trunk muscle activity and serve performances between the first and the second tennis serves in elite Thai tennis players
KUSS International Conference on Exercise and Movement Sciences
2014 ,
Bangkok ,
Thailand
Sudarat Aibantaweesakul , Numchai Rattanapongbundit , Komsak Sinsurin
Correlation between the level of lumbar stability and biomechanical factors in Thai taekwondo athletes
The 4th International Conference on Sport and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise
2013 ,
Bangkok ,
Thailand
Sutima Thibordee , Orawan Prasartwuth.
How can Taekwondo athletes improve impact force during roundhouse kick?
The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress.
2013 ,
Chiangmai ,
Thailand
Sutima Thibordee , Orawan Prasartwuth.
Low versus high impact force during roundhouse kick in black-belt Thai Taekwondo players: Electromyography and kinematic analysis.
SAT Sports Science Presentation
2010 ,
Bangkok ,
Thailand
Ratree Ruangthai , Apiluk Theanthong , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running after plyometric training program on muscle damage markers and performance.
Proceeding, Joint Conference: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 8th International Sports Science Conference,
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Apiluk Theanthong , Ratree Ruangthai , Supatcharin Pan-uthai
Effects of deep water running, land-base jogging, and sitting on blood lactate and muscle soreness after plyometric training program.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Supatcharin Pan-uthai , and Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes.
Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.
15th – 17th July ,
2009 .
Kota Bharu, ,
Malaysia.
Supatcharin Panuthai , Naruepon Vongaturapat.
Confirm factor analysis on state anxiety of Thai university student athletes
oint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference
15 July, ,
2009 .
Kota Bharu ,
Malaysia.
Supatcharin Pan-uthai
Motivation to participate in sports for athletes of physical education institutes
1st International Conference on Sports and Exercise Science
1 – 3 December ,
2009 .
Bangkok ,
Thailand
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย , วัฒนา วังปลาทอง , เศวต พินิจจิตรสมุทร , อรรถพล จงเกษม , อรรถพงศ์ จงเกษม , และมะลิวรรณ ด้วงฟู.
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553.
3 – 10 ธันวาคม ,
2553 .
นครปฐม ,
ประเทศไทย.