Select Page

งานวิจัย

บทความ


( 2560 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ เทศบาลนครรังสิต จ. ปทุมธานี : การศึกษานำร่อง
วารสารวิชาการสาธารณสุข ,
16
( 4 ).
S46-S53
( 2560 ).
ความแม่นยำของเครื่องต้นแบบวัดการเต้นหัวใจและอัตราการหายใจ ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
วารสารกายภาพบำบัด ,
39
( 2 ).
63-76
( 2560 ).
การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเดินและการออกกำลังกายแบบโยคะที่บ้านต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหญิงตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสที่ 2: การทดลองเชิงสุ่ม
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ,
17
( 3 ).
315-324
( 2560 ).
ความแม่นยำและความถูกต้องของค่าการเต้นของหัวใจ การหายใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า จากเครื่องต้นแบบที่ใช้ฝึกการหายใจแบบช้า-ลึกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า ในกลุ่มผู้ใหญ่สุขภาพดี
ศรีนครินทร์เวชสาร  ,
32
( 4 ).
310-319
( 2560 ).
Relationship between cognition and quality of life in older people living in elderly care centers and communities in Pathum Thani province
Thammasat Medical Journal ,
17
41-7
( 2559 ).
Elastic Therapeutic Tape: Do they have the same material properties?
Journal of Physical Therapy in Sciences ,
28
( 4 ).
1158-1161
( 2559 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามกิจกรรมทางกาย (GPAQ) กับเครื่องนับก้าวเดิน ในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ธรรมศาสตร์เวชสาร ,
16
( 2 ).
202-209
( 2559 ).
ผลการศึกษานำร่องการฝึกการหายใจแบบช้า ลึก ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในกลุ่มผู้มีสุขภาพดีอายุ 18 - 25 ปี: การทดลองแบบสุ่ม
วารสารวิชาการสาธารณสุข ,
25
( 3 ).
387-93
( 2559 ).
ผลการเดินแบบจำนวนก้าวคงที่ และการเดินแบบเพิ่มจำนวนก้าว ต่อองค์ประกอบของร่างกายในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
วารสารวิชาการสาธารณสุข ,
25
( 5 ).
831-839
( 2555 ).
ผลของการพันผ้าเทปที่ลูกสะบ้าแบบ medial glide ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ quadriceps ในวัยรุ่นไทยสุขภาพดี
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ,
5
( 2 ).
157-161
( 2555 ).
การรักษาแบบอนุรักษ์นิยมในผู้ป่วย patellofemoral pain syndrome
ธรรมศาสตร์เวชสาร ,
12
( 2 ).
376-381
( 2554 ).
การสูญเสียการรับรู้ข้อเข่าและความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอและเหยียดข้อเข่าในนักกีฬาฟุตบอลไทยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
ธรรมศาสตร์เวชสาร ,
11
( 2 ).
203-209
( 2554 ).
ผลของภาวะข้อเท้าพลิกเรื้อรังต่อการรับรู้ของข้อต่อและอัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการบิดข้อเท้าเข้าและบิด ข้อเท้าออกในนักกีฬาฟุตบอลชายไทย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ,
11
( 2 ).
197-207
( 2554 ).
Spectrum of gait disorders in Parkinson’s disease.
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ,
1
( 2 ).
39-44.
( 2552 ).
การตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกำลังกายแบบเดินบนลู่วิ่ง และการออกกำลังกายแบบการเดินเพิ่มความเร็วในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
ธรรมศาสตร์เวชสาร 2552; 9(3):232-250. ,
9
( 3 ).
232-250
( 2551 ).
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกาย (body composition)และ สมรรถภาพทางปอด ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐-๘๐ ปี
ธรรมศาสตร์เวชสาร ,
8
( 1 ).
19-26
( 2550 ).
สมการการเดินระยะทางในเวลา ๖ นาที ในกลุ่มผู้สูงอายุไทย
ธรรมศาสตร์เวชสาร ,
ึ7
( 4 ).
306-312
( 2548 ).
เปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้ที่ออกกำลังกายไทเก๊กกับการเดิน ในกลุ่มผู้สูงอายุ
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ,
6
( 3 ).
11-16
( 2018 ).
Immediate Effects of Rhythmic Auditory Stimulation on Gait Speed, Stride Length, Cadence and Balance in Healthy Elderly
Srinagarind Medical Journal ,
33
( 4 ).
320-6
( 2017 ).
Effect of balance training by smartphone visual feedback on standing balance in patients with stroke: pilot study
Thai Journal of Physical Therapy ,
39
( 1 ).
20-31

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ


Chuanpis Boonkerd , Weerawat Limreungrat , Jos Vanrenterghem
Acute of kinesio tape on knee joint biomechanics during side step cutting task
International Society of Biomechanics conference 2015;
September 8-11, 2015 ,
Glasgow ,
UK
Manorangsan S. Mercer VS.
Paretic lower extremity loading during sit-to-stand from 1 to 6 months post stroke.
The International Society for Posture and Gait (ISPGR 2007). 18th International Conference. USA: Vermont 2007
July 2007 ,
Vermont ,
USA
Chuanpis Boonkerd , Weerawat Limreungrat , Jos Vanrenterghem
Acute of kinesio tape on knee joint biomechanics during DVJ in ACLD
International Society of Biomechanics in Sports conference 2016;
July 18-22, 2016 ,
Tsuba ,
Japan
Chuanpis Boonkerd
Effect of medial patella taping on quadriceps muscle strength in young health women aged 18-25 years.
Phayao Research conference 2012
January 12-13, 2012 ,
Phayao ,
Thailand
Buated W. , Fujinami T. , Lolekha P. , Hidaka S.
A Rehabilitation Model for Improving Arm Swing Coordination and Dynamic Postural Control in Parkinson’s Disease: A Pilot Study
The 13th international Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases
2017 ,
Vienna ,
Austria
Buated W. , Lolekha P. , Fujinami T. , Hidaka S.
A Strategy to Classify Parkinson’s Disease Patients with Dyskinesia: The Analysis of Center of Pressure with Impact of Cognitive Loading
The 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders
2016 ,
Berlin ,
Germany
Buated W. , Katsuhiro U. , Lolekha P.
Co-Creating Knowledge in NeuroRehabilitation between Physical Therapists and Patients with Parkinson’s Disease
The 9th World Congress for NeuroRehabilitation
2016 ,
Philadelphia ,
USA
日高昇平, Kashyap, N., Buated, W., 藤波努
フラクタル次元による立位重心運動の分析
第29回人工知能学会全国大会
2015 ,
Japan
Buated W. , Lolekha P. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap N.
Effects of Cognitive Loading on Standing Balance and Postural Stability in Parkinson’s Disease Patients with Freezing of Gait
The 21st World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders
2015 ,
Milan ,
Italy
Buated W. , Lolekha P. , Hidaka S. , Kashyap N. , Fujinami T.
Can Arm Swing be Clinical Predictors of Postural Instability in Parkinson’s Disease?
The 21st World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders
2015 ,
Milan ,
Italy
Lolekha P. , Buated W. , Hidaka S. , Kashyap N. , Fujinami T.
Clinical Predictors of Postural Instability in Parkinson’s Disease: the Nintendo Wii Balance Board Posturographic Study
The 21st World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders
2015 ,
Milan ,
Italy
Buated W. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap N.
Auditory Cues on Postural Control in Parkinson’s Disease: A Pilot Study
The 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders
2015 ,
California ,
USA
Buated W. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap N.
Balance Assessment for Parkinson
The 10th International Congress on Non-Motor Dysfunctions in Parkinson’s Disease and Related Disorders
2014 ,
Nice ,
France
Buated W. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap N.
The Effects of Aging on Balance.
The 7th Thailand-Japan International Academic Conference 2014
2014 ,
Tokyo ,
Japan
Buated W. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap.
Balance Assessment for Parkinson
The International Congress on Non-Motor Dysfunctions in Parkinson’s Disease and Related Disorders
2014 ,
Nice ,
France
Buated W. , Fujinami T. , Hidaka S. , Kashyap.
The Effects of Aging on Balance
The 7th Thailand-Japan International Academic Conference
2014 ,
Tokyo ,
Japan
Hidaka, S. , Kashyap N. , Buated W. , Fujinami T.
Dimensional Clustering: Analyzing Cognitive Processes by Fractal Dimensions of Bodily Dynamics
The 31st Annual Meeting of the Japanese Cognitive Science Society
2014 ,
Tokyo ,
Japan
Buated W. , Bhidayasiri R.
Rehabilitation for Parkinson’s Disease with Freezing of Gait by Laser Cane: GAITRite System
26th Annual PSG Symposium on Etiology, Pathogenesis, and Treatment of Parkinson’s Disease
2012 ,
Texas ,
USA
Buated W. , Bhidayasiri R.
The Efficacy of Laser and Auditory Canes in Parkinson’s Disease with Freezing of Gait: GAITRite System
The Gait and Clinical Movement Analysis Society Annual Conference (GCMAS)
2012 ,
Michigan ,
USA
Buated W. , Bhidayasiri R.
The Efficacy of Laser Cane in Parkinson’s Disease with Freezing of Gait
The 7th World Congress for NeuroRehabilitation (WCNR)
2012 ,
Melbourne ,
Australia